Regulamin

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Serwis internetowy tap24 działający pod adresem: Serwis) jest prowadzony przez: Trading Automotive Parts sp z.o.o. z siedzibą w Jelonku, przy ul. Obornicka 4, 62-002 Jelonek.
 2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@tap-worldwide.com; zamieszczonego na stronie Sklepu formularza kontaktowego; pisemnie na adres: TRADING AUTOMOTIVE PARTS Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku, ul. Obornicka 4, 62-002 Jelonek, Polska. Obsługa Kupujących dostępna jest w Dniach Roboczych od 8 do 16.
 3. Regulamin określa w szczególności:
 4. zasady korzystania z Serwisu;
 5. warunki składania zamówień na Produkty dostępne w Serwisie;
 6. czas i zasady realizacji zamówień;
 7. warunki i formy płatności;
 8. uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy;
 9. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;
 10. szczególne uprawnienia Klienta będącego konsumentem.
 11. Tap24 prowadzi sprzedaż i świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu, z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy zawierane przez Klienta ze tap24 za pośrednictwem Serwisu są umowami zawartymi na odległość,
  w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 12. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 13. Przeglądanie Serwisu nie wymaga rejestracji, a samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Produkty nie wymaga zarejestrowania konta.
 14. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie w Serwisie, w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtworzenie oraz utrwalenie.
 15. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Korzystanie z Serwisu jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się oraz akceptacji Regulaminu.
 16. Klientem może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 17. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
 • Tap24 – TRADING AUTOMOTIVE PARTS Sp. z o.o. z siedzibą w Jelonku, ul. Obornicka 4, 62-002 Jelonek, Polska. REGON: 634248166, NIP: 7792162413, KRS: 0000058264.
 • Klient – osoba korzystająca z Serwisu, nabywająca Towary lub Usługi, świadczone przez Tap24 w ramach Serwisu;
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Towary – rzeczy ruchome sprzedawane przez Tap24 Klientom za pośrednictwem Serwisu;
 • Produkty – Towary, Usługi lub Usługi cyfrowe;
 • Serwis – strona internetowa pod adresem www.tap24.pl za pomocą której Tap24 świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Klienta, jak również oferuje Klientom Produkty i umożliwia zawieranie umów;
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Tap24 i Klientem za pośrednictwem Serwisu;
 • Konto – indywidualne konto Klienta w Serwisie, umożliwiające mu korzystanie z Usług oraz zawieranie Umów, po zalogowaniu;
 • dni robocze – wszystkie dni z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Klient podał nieprawdziwe dane, Tap24 ma prawo odstąpić od realizacji Umowy, powiadamiając o tym Klienta.
 2. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym
  w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Tap24 nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu Towaru lub niewykonanie Usługi lub Usługi cyfrowej, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 3. Informacje zawarte w Serwisie, w tym w szczególności ogłoszenia, reklamy oraz cenniki, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w Serwisie stanowią natomiast zaproszenie do zawarcia Umowy, opisane w art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Tap24 ma obowiązek dostarczyć Klientowi będącemu Konsumentem, w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez Klienta zamówienia, informacji w szczególności o:
  1. głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem,
  2. łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia;
  3. prawie odstąpienia od umowy lub braku tego prawa,
  4. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;
  5. minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy.
 5. Serwis obsługuje Klientów na terytorium Polski, chyba że oferta Tap24 w Serwisie zawiera odmienne postanowienia.

 

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 

 1. Do przeglądania Serwisu, niezbędne jest:
 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,
 • przeglądarka internetowa umożliwiająca akceptację plików cookies; na przykład Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari w aktualnej wersji;
 • akceptacja niezbędnych plików cookies.
 • Do korzystania z funkcjonalności Serwisu, w szczególności do rejestracji w Serwisie lub składania zamówień na Produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowej realizacji Usług, a także zapewnienia bezpieczeństwa. Blokada plików cookies, a także wykorzystywanie aplikacji zewnętrznych służących do ich blokowania, może skutkować nieprawidłowym działaniem Serwisu, a także uniemożliwić prawidłową realizację Usługi, za co Tap24 nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 3 Sprzedaż Towarów - warunki i czas realizacji zamówienia

 

 1. Tap24 za pośrednictwem Serwisu zawiera z Klientami umowy sprzedaży Towarów. Na podstawie umowy sprzedaży Tap24 zobowiązuje się przenieść na Klienta własność Towaru i wydać mu Towar, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i zapłacić Tap24 cenę.
 2. Klient w celu złożenia zamówienia, wskazuje Towary, którymi jest zainteresowany, przez użycie znajdującego się na stronie danego Towaru polecenia „do koszyka” lub inne równoważne sformułowanie, a następnie wskazuje dane, sposób dostawy i płatności.
 3. Koszyk oferuje Klientowi możliwość:
 4. dodawania i usuwania Towarów oraz ich ilości;
 5. wskazania adresu, na jaki Towar ma zostać dostarczony oraz podania danych niezbędnych do wystawienia faktury;
 6. wyboru sposobu dostawy; 

  Kurier InPost

  Kurier DPD

  Kurier DHL

  Kurier gabarytowy

  Kurier Pocztex

  Paczkomat InPost

        Odbiór osobisty w punkcie Tap24

 1. wyboru sposobu płatności;
 2. dodania kodu rabatowego (jeśli dotyczy).
 3. Klient składa zamówienie poprzez zatwierdzenie zamówienia, wybierając przycisk oznaczony słowami ,,zamawiam” lub innym równoważnym sformułowaniem.
 4. Złożenie i zatwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty przez Klienta ceny Towaru i kosztów dostawy. Potwierdzenie zamówienia przez Tap24 jest momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Tap24 a Klientem.
 5. Wysyłka zakupionego Towaru realizowana jest w terminie 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności na rachunku bankowym Tap24 , chyba że Regulamin zawiera odmienne postanowienia bądź Tap24 poinformował Klienta bezpośrednio przed złożeniem przez niego zamówienia, o innym terminie.  
 6. Zakupiony w Serwisie Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta.
 7. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu. Zamówienia złożone w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 8. W przypadku, gdy możliwa jest realizacja tylko części zamówienia, Tap24 przed potwierdzeniem zamówienia może zaproponować Klientowi:
 9. anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Tap24 będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);
 10. anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa
  w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Tap24 będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
 11. realizację świadczenia zastępczego, które zostanie ustalone z Klientem. Zamówienie świadczenia zastępczego, po zatwierdzeniu przez Klienta, traktowane będzie jako ostateczne;
 12. podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie Towarów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient będzie ponosił dodatkowe koszty związane z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 13. W przypadku braku zamówionego przez Klienta Towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, Tap24 poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na jego adres poczty elektronicznej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od zawarcia Umowy.
 14. Jeśli zapłata za Towar, który nie może zostać dostarczony w całości lub części, została dokonana z góry, Tap24 zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub różnicę) w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy, na zasadach szczegółowo wskazanych w Regulaminie.
 15. Tap24 może zamieścić w Serwisie, w odniesieniu do danego Towaru, informację o liczbie dni roboczych, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z zakupionym Towarem. Przedmiotowa informacja to czas liczony od potwierdzenia zamówienia do wysłania zamówionego Towaru. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych Towarów.

 

§ 4 Odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową

 

 1. Zapisy niniejszego paragrafu Regulaminu, zgodnie z przepisami rozdziału 5a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, stosuje się do odpowiedzialności Tap24 z tytułu niezgodności Towaru z Umową zawartą z:
  1. Konsumentem, lub
  2. osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Tap24 zobowiązuje się, że oferowane Towary są pozbawione wad fizycznych
 3. (wyjątki stanowią produkty z oznaczeniem „OUTLET”) i prawnych.
 4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku braku zgodności Towaru z Umową.
 5. Reklamację Klient składa w formie pisemnej lub dokumentowej na adres poczty elektronicznej Tap24 .
 6. Reklamacja dotycząca wadliwych Towarów może zawierać jedno z żądań:
 7. naprawa Towaru;
 8. wymiana Towaru.
 9. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. Tap24 odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  2. Tap24 nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Tap24 a próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  5. z oświadczenia Tap24 lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.
 10. Reklamacja dotycząca wad Towaru zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej otrzymania.
 11. W przypadku, w którym Tap24 nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.
 12. Tap24 informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku.
 13. W przypadku uznania reklamacji dotyczącej Towaru, Tap24 dokonuje - w zależności od żądania Klienta - naprawy Towaru, wymiany Towaru, obniżenia ceny lub zwrotu całej zapłaconej przez Klienta kwoty w związku z jego odstąpieniem od Umowy.
 14. Tap24 zwraca Klientowi należną kwotę przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Tap24 wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).
 15. Odpowiedzialność Tap24 ograniczona jest do wartości Towaru objętego Umową. Odpowiedzialność Tap24 za szkodę spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi cyfrowej lub niedostarczeniem treści cyfrowej nie obejmuje utraconych korzyści.
 16. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do określenia praw i obowiązków Klienta i Tap24 w przypadku stwierdzenia wady towaru / niewykonania / nienależytego wykonania Umowy przez Tap24, zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy o prawach konsumenta i Kodeksu cywilnego.
 17. Odpowiedzialność Tap24 z tytułu wad Towarów, Usług i Usług cyfrowych, jest wyłączona w przypadku umów zawartych na rzecz Klienta niebędącego:
  1. Konsumentem;
  2. osobą fizyczną zawierającą ze Tap24 umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 18. Oferowane przez Tap24 Towary mogą być objęte gwarancją producenta. Skorzystanie z gwarancji następuje na zasadach określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Tap24 nie udziela własnej gwarancji na oferowane Towary.
 19. Czas obowiązywania rękojmi - 2 lata, zasady składania reklamacji na podstawie rękojmi, czas na jej złożenie, odpowiedzialność sprzedawcy.

 

 

§ 5 Ceny Produktów i koszt dostawy

 

 1. Ceny zamieszczane przy oferowanych w Serwisie Produktach są cenami brutto, to znaczy, że zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane są w polskiej walucie (złoty – PLN).
 2. Cena podana przy danym Produkcie nie zawiera kosztów przesyłki.
 3. Koszty przesyłki ponosi Klient, chyba że treść oferty Tap24 w Serwisie stanowi inaczej.
 4. Na łączną kwotę, którą Klient musi zapłacić w związku z nabyciem wybranego Produktu, składa się cena Produktu oraz koszt dostawy.
 5. Jeśli w Serwisie na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia Tap24 nie określił odmiennie sposobu spełnienia świadczenia, sposoby dostawy Produktów są następujące:
  1. w przypadku Towarów – wysłanie na adres podany przez Klienta albo poprzez odbiór osobisty w lokalu Tap24;
 6. W Serwisie Tap24 wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania przez Klienta zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania Produktu.

 

§ 6 Sposoby płatności

 

 1. W Serwisie Tap24 wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia przez Klienta, jasne i czytelne informacje o akceptowanych sposobach płatności.
 2. Jeśli w Serwisie - na stronie danego Produktu lub w toku składania przez Klienta zamówienia, Tap24 nie określił odmiennie sposobu płatności, Klient dokonuje zapłaty w jeden z następujących sposobów:
 3. przelewem za pomocą jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Tap24, pozwalający na dokonywanie szybkich płatności za zamówienie;

  Blik

  PayPo Kup teraz, zapłać za 30 dni

  Przelew natychmiastowy z banku

        Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 1. Klient, aby móc skorzystać z jednego z systemów płatności elektronicznych, musi zaakceptować regulamin i warunki korzystania z danego systemu płatności elektronicznej. Lista dostępnych w Serwisie systemów płatności elektronicznych dostępna jest podczas finalizacji zamówienia.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot środków następuje w taki sam sposób, w jaki została dokonana płatność przez Klienta, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Tap24 nie umożliwia Klientom dokonywania płatności gotówką.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

§ 7 Prawo do odstąpienia od umowy

 

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Klienta, który jest Konsumentem, lub do osoby fizycznej zawierającej ze Tap24 umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient wskazany w ust. 1 ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny
  i ponoszenia kosztów, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego bądź postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią inaczej. Umowę, od której Klient wskazany w ust. 1 odstąpił, uważa się za niezawartą.
 3. Do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesyłanie do Tap24, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy, w wykonaniu której Tap24 wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
   • obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, jego partii lub części,
   • polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
  2. dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarcza:
 6. wysłanie pisemnego oświadczenia na adres Tap24 wskazany w Regulaminie lub Serwisie, lub
 7. wysłanie oświadczenia w formie dokumentowej na adres e-mail Tap24 wskazany w Regulaminie lub Serwisie.
 8. Tap24 niezwłocznie przesyła Klientowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, złożonego w sposób elektroniczny.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od odstąpienia od umowy, chyba że Tap24 zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarcza odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.
 10. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Tap24 zobowiązany jest do zwrotu Klientowi zapłaconej kwoty za Produkt oraz kosztów wysyłki do Klienta, w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. Jednakże, jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Produktu inny, niż najtańszy sposób oferowany w Serwisie dla danego zamówienia, Tap24 nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Tap24 dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient, chyba że Klient uzgodni ze Tap24 inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Tap24 może wstrzymać się ze zwrotem płatności, otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Jeżeli Klient przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim otrzymał od Tap24 potwierdzenie zamówienia, zamówienie jest anulowane.
 14. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości Towaru.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadkach wskazanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
  7. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  8. oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
 16. Tap24 dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca).

 

§ 8 Zwrot zapłaconej przez Klienta należności

 

Tap24 dokona zwrotu środków pieniężnych, w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w przypadku:

 1. odstąpienia od umowy w całości lub w części (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) w przypadku zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją;
 2. uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego Towaru lub wymiany na nowy bądź świadczenia Usługi / Usługi cyfrowej zgodnie z umową;
 3. uznania prawa do żądania obniżenia ceny Produktu.

 

§ 9 Newsletter

 

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub poprzez Serwis. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Tap24.
 2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera, poprzez zgłoszenie Tap24 rezygnacji .

 

§ 10 Dane kontaktowe Tap24

 

Klient ze Tap24 może kontaktować się:

 • telefonicznie, pod numerem: 572 306 725
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: sklep@tap-worldwide.com

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Tap24 informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami wynikającymi z ogólnodostępnego charakteru sieci Internet, w tym
  w szczególności z możliwością pozyskania lub modyfikowania przesyłanych danych Klienta przez nieuprawnione podmioty trzecie. W celu minimalizacji powyższego zagrożenia, Klient powinien stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, w tym
  w szczególności używać programów antywirusowych, posiadać aktualne wersje przeglądarek internetowych oraz system operacyjnych oraz nie korzystać z otwartych punktów dostępowych.
 2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Tap24 nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 3. Tap24 nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia oraz infrastrukturę, z których korzysta Klient, w tym w wadliwe działanie publicznych sieci teleinformatycznych, powodujące np. brak lub zakłócenia w dostępie do strony internetowej Serwisu.
 4. Tap24 informuje, że wyświetlanie wizualizacji Produktów w systemie teleinformatycznym Klienta, podczas korzystania z Serwisu, jest uzależnione od szeregu czynników, w tym rodzaju matrycy wyświetlacza, proporcji, rozdzielczości, metody jej podświetlenia, zastosowanych technologii i sprawności elektroniki sterującej oraz ustawień. Rozbieżności pomiędzy wizualizacją dostępną w systemie teleinformatycznym Klienta a rzeczywistym wyglądem Produktu, nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. Tap24 informuje, że wszelkie zamieszczane w Serwisie znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek, etc.), materiały graficzne lub zdjęcia, podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Tap24 wyłącznie dla celów informacyjnych.
 6. Tap24 w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Serwisu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 7. Tap24 zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności Serwisu, w  szczególności w celu dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.
 8. Wszystkie nazwy Produktów oferowanych w Serwisie są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione lub zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.
 9. Tap24 zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, etc.) . Klienci oraz osoby odwiedzające Serwis zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Tap24 oraz podmiotom trzecim. Klient lub osoba odwiedzająca Serwis ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.
 10. Klient nie może umieszczać w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych lub naruszających dobro osób trzecich, jak również nie może publikować linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych lub urągających godności innych osób.
 11. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania Serwisu lub jego elementy techniczne.
 12. O każdej zmianie Regulaminu Tap24 zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych Klientów Serwisu, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji, a Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć Konto. Zmiana Regulaminu nie wpływa na Umowy zawarte przed dniem wejścia zmian w życie.
 13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy:
 • ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;
 • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Spory związane z Umowami zawartymi na podstawie Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla Tap24. Zapis niniejszy nie dotyczy Umów zawieranych z Konsumentem.
 2. Zastosowanie określonego sposobu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu możliwe jest tylko za obopólną zgodą Klienta i Tap24. Szczegółowe procedury pozasądowego rozstrzygania sporów, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl, na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także u powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia: 01 stycznia 2023 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Pomoc konusltanta: 572 306 725
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium